FantasiPlattan

Mål och syften - tankar om användning av IKT

Vad, hur och varför? IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknik. Digitala verktyg innefattar bland annat lärplattor, datorer, smartboards, kameror, tv och projektor. Mediepedagogik handlar om att använda olika medier med pedagogiska syften, som arbetsverktyg, informationskällor och för kommunikation. IKT är ett av många verktyg för att uppnå måluppfyllelse i förskolan. Mediepedagogik kan även betraktas ur en demokratisk synvinkel där barnen på lika villkor får skapa och uttrycka sig via medier och få kunskap om dess roll i samhället.

Se möjligheterna. IKT kan i förskolan och skolan användas som ett komplement till befintlig verksamhet för att ge barnen ytterligare ett sätt att uttrycka sig på. Fokus ligger då på barnen som producenter och deras skapande och lärande. IKT kan bland annat användas för att ge utmaningar i skriftspråk, bild och musik. Att det finns möjlighet att förstora formatet från plattan med hjälp av exempelvis projektor för att göra fler delaktiga är viktigt. IKT utgör också en viktig informationskälla, och inspirationskälla. IKT kan även underlätta lärares dokumentationsarbete och kommunikationen mellan hem och förskola. Målet bör vara att digitala verktyg ska finnas tillgängliga som en naturlig del i barnens vardag och användas under hela lärprocessen.

Skärmtid och tillgänglighet. I dagens samhälle tar medierna stor plats. Vi använder platta och telefon då vi tittar på tv, spelar spel, kollar vädret, läser nyheter, umgås, ställer väckarklockan, gör läxor etc. För barnen som växer upp är detta en självklarhet, men i mötet med andra kan det ibland bli lite av en kulturkrock. Det förekommer många diskussioner om barn och digital teknik, om skärmtid och äggklockor och många tycker mycket. Det kan krävas riktlinjer för att hitta balansen mellan det digitala och det verkliga livet. Ofta går de ihop och det finns inget generellt kring hur vi ska förhålla oss till tekniken. Det är i högsta grad en fråga om vad som görs med tekniken och hur den används. I förskolan är det viktigt att ha syftet med användandet klart för sig, att använda IKT för att bredda, vidga och fördjupa barnens lärande. Det är också viktigt att tänka kring vad barnen ägnar sig åt i övrigt och ge den skrämfria tiden innehåll.

Digital kompetens. Lärares pedagogiska IKT-kompetens är viktig för barnens förmåga att använda IKT. För ett mediepedagogiskt förhållningssätt bland personal krävs en förståelse för varför och hur IKT kan användas och leda till utveckling i den pedagogiska verksamheten. Barnens rätt till en likvärdig utbildning btgger därmed på att det organiseras utbildning för personal så att de kan använda IKT som ett pedagogiskt redskap. Alla pedagoger bör vara trygga med, nyfikna på och ha en gemensam vision för de digitala verktyg som används.

Från förskolans läroplan, Lpfö98 (rev. 2010):

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multi­media och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter oh olika medier, samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.”

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.”

Källor och litteratur: